×
Få et tilbud
Skriv til os og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

 • 1.Generelt

  Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Emballage Direct A/S, Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk (herefter ”Sælger”) leverancer til Køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

  Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder ved salg til erhvervs-drivende (handelskøb), men gælder også i forhold til eventuelle forbrugere (forbrugerkøb), dog således at præceptiv forbrugerbeskyttelsesregler har forrang frem for nærværende, men også således at de af nedenstående bestemmelser, der gyldigt kan aftales i et forbrugerkøb, skal forblive i kraft hver for sig. Sælger forbeholder sig at ændre de almindelige salgs- og leveringsbetingelser. De på aftaletidspunktet gældende salgs- og

  leveringsbetingelser skal anses for værende aftalt mellem Sælger og Køber uanset levering sker efter en ændring, med mindre Sælger udtrykkeligt har gjort Køber opmærksom på de kommende ændringer forud for aftale indgåelse.

 • 2.Tilbud & Accept:

  Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 8 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Købers tilbud (ordre) til Sælger kan sælger forkaste uden grund.

  Sælgers accept skal for at være bindende for Sælger være skriftlig (ordrebekræftelse), og kan indeholde betingelser, der ikke fremgår af nærværende. Såfremt Køber ikke vil acceptere betingelser, der ikke fremgår af nærværende, skal Køber uden ugrundet ophold give Sælger skriftlig besked herom. Sælger kan – såfremt Køber afviser de særlige betingelser, der fremgår af en ordrebekræftelse – vælge at acceptere den oprindelige ordre uden særlige betingelser og Køber er bundet heraf, såfremt Køber modtager besked herom inden 24 timer efter, at Køber har afvist Sælgers særlige betingelser.

 • 3. Priser:

  Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

  Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leverings-tidspunktet. Alle prisoplysninger i katalog, udleveret prisliste og lignende, kan af sælger ændres uden varsel. Prisoplysninger i katalog, udleveret prisliste og lignende, er ikke tilbud, men opfordring til Køber om at give tilbud.

 • 4. Betaling

  Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato med mindre anden forfaldsdag fremgår af faktura eller på anden vis er aftalt mellem parterne. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

  For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 310,00. Varer, der afhentes af Køber på Sælgers lager, afregnes straks med mindre anden aftale indgås. Sælger er berettiget til at kræve forudbetaling når som helst det måtte skønnes nødvendig eller ønskelig, herunder for efterfølgende delleverancer, selv om tidligere leverancer af samme ordre er sket på faktura. Køber kan i stedet for krævet forudbetaling stille bankgaranti for betalingen eller tilsvarende sikkerhed, der kan anerkendes af Sælger.

 • 5. Produktinformation og -ændringer:

  Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

 • 6. Ret til substitution:

  Sælger har som primær målsætning at levere de bestilte varer så hurtigt som det er muligt til Køber. For at leve op til målsætningen om hurtig levering forbeholder Sælger sig, i tilfælde af at de bestilte varer er udsolgt, eller at der er lang leveringstid, at substituere en bestilt vare med en tilsvarende vare uden forudgående accept fra Køber.

  Sælger leverer erstatningsvaren i samme størrelse og kvalitet som den bestilte, eller så nært derpå som muligt, og kan kræve at Køber betaler for den pågældende erstatningsvare. Ønsker Køber ikke erstatningsvarer efter nærværende skal Køber gøre udtrykkeligt opmærksom herpå i forbindelse med ordregivning.

 • 7. Returvarer:

  Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. For aftalt returnering af en vare opkræver Sælger et håndteringsgebyr på 20% af de returnerede varers oprindelige salgspris ekskl. moms.

  Håndteringsgebyret tillægges moms. For aftalt returnering af en vare med henblik på ombytning med en anden størrelse eller en anden udgave opkræver Sælger et håndteringsgebyr på 10% af de returnerede varers oprindelige salgspris ekskl. moms. Håndteringsgebyret tillægges moms. Samtlige forsendelses eller leveringsomkostninger i forbindelse med returnering afholdes af Køber.

 • 8. Levering og forsendelse:

  Alle køb sker ab Sælgers lager med mindre anden aftale indgås. Forsendelsesrisiko påhviler køber uanset valg af leverings- og forsendelsesmåde. Køber må selv tegne evt. forsendelsesforsikring. Alle forsendelser, der foretages af Sælger selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

 • 9. Leveringstid:

  Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forlå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 21 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

 • 10. Mangler og reklamation:

  Ved levering skal Køber straks, og senest inden 3 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

  Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.

  Har Køber ikke inden 2 uger efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af, eller indgreb i, det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

 • 11. Ejendomsforbehold:

  Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

  Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

 • 12. Ansvarsbegrænsning:

  For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er - uanset årsag og uanset kravets art - begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

  Sælger er ikke ansvarlig for manglende levering, såfremt manglende levering skyldes manglende levering fra underleverandører, væsentlige prisstigninger (mere end 5% på Sælgers indkøbspris) på produkterne eller sådanne forhold, som i øvrigt er omtalt under pkt. 12, og Køber kan alene gøre krav på tilbagebetaling af købesum, såfremt den er erlagt, og i øvrigt efter at et rimeligt påkrav om levering er fremsat.

  Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 • 13. Force majeure:

  Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder:

  Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 • 14. Produktansvar:

  For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produkt-ansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

  Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen. Måtte et produkt blive tilbagekaldt som følge af produktets egenskaber, da skal Sælger alene være ansvarlig overfor Køber for et beløb svarende til købsprisen for det tilbagekaldte produkt.

 • 15. Tvister, lovvalg og værneting:

  Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller - såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen - ved Byretten i Glostrup under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

To Top